Vedtekter

1 FORMÅLSPARAGRAF

 1.1 Foreningens navn er Ferderbukta Båtforening og ligger i båtplassone 5 på Brønnøya i Asker. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 896864432.

 1.2 Foreningen skal drive og vedlikeholde eksisterende og planlagte brygger og båtplasser og sørge for at det alltid er ryddig på det området foreningen disponerer. Båter i vinteropplag på området skal være sjøsatt innen 15. juni.

 1.3 Foreningen skal, så langt det er mulig, forsøke å skaffe til veie båtplasser for eiendommer i den sonen som foreningen tilhører. Utvidelse eller ombygging er søknadspliktig til Asker Kommune og skal forhåndsgodkjennes av velstyret.

 1.4 Foreningen skal drives etter ikke-kommersielle prinsipper og ikke ta urimelige priser på salg og utleie.

 

2 MEDLEMSKAP

 2.1 Følgende eiendommer har medlemskap i foreningen;

GNR41/BNR218 - Bregneveien 2
GNR41/BNR227 - Bregneveien 3
GNR41/BNR312 - Bregneveien 5
GNR41/BNR429 - Bregneveien 10
GNR41/BNR430 - Bregneveien 16
GNR41/BNR323 - Bregneveien 22
GNR41/BNR299 - Bregneveien 23
GNR41/BNR428 - Bregneveien 26
GNR41/BNR351 - Ostsundveien 7
GNR41/BNR361 - Ostsundveien 21
GNR41/BNR139 - Ostsundveien 25
GNR41/BNR87  - Ostsundveien 27A
GNR41/BNR459 - Ostsundveien 27b
GNR41/BNR101 - Vierndroget 2 
GNR41/BNR239 - Vierndroget 4
GNR41/BNR228 - Vierndroget 7
GNR41/BNR233 - Vierndroget 9
GNR41/BNR331 - Vierndroget 17
GNR41/BNR311 - Vierndroget 20
GNR41/BNR98  - Viernveien 3
GNR41/BNR97   - Viernveien 9
GNR41/BNR96  - Viernveien 11

I tillegg disponerer båtforeningen to gjesteplasser.


3 TILDELING AV BÅTPLASSER

3.1 Det kan bare tildeles én båtplass med 3 meter bredde pr. eiendom som det betales velkontingent for. Ved overdragelse av eiendom som fra før disponerer mer enn én båtplass, tillates bare én båtplass overført til ny eier.

3.2 Den som avgir båtplass i fellesanlegget etablert i 2015 har krav på økonomisk kompensasjon. Beløpet fastsettes av årsmøte og betales av nytt medlem.

3.3 Ubenyttede båtplasser i fellesanlegget etablert i 2015 administreres av foreningens styre og kan bare utleies eller selges til medlemmer av Brønnøya Vel. Fortrinnsrett har velmedlemmer som tilhører sonen og står på venteliste for båtplass.

3.4 Fremleie av båtplasser tillates for ett år om gangen under forutsetning av styrets godkjenning. Fremleie kan bare skje til medlemmer av Brønnøya Vel eller deres leietakere. Fortrinnsrett har velmedlemmer som tilhører sonen og står på venteliste for båtplass.

 

4 STYRET

4.1 Båtforeningens styre skal bestå av 3 medlemmer, som velges av årsmøte, ved alminnelig flertall, med en funksjonstid på 2 år.

4.2 Foreningen representeres utad av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

4.3 Styret utpeker ett styremedlem som er ansvarlig for foreningens regnskap.

4.4 Det skal føres referat fra alle styremøter. Referatene skal, på forespørsel, være tilgjengelige for medlemmer og for velstyret.

4.5 Styret skal fortløpende informere velstyret om overdragelser og bytte av båtplasser.

4.6 Alle bilag, unntatt faste utgifter, skal godkjennes av styreleder før utbetaling.


5 ÅRSMØTET

5.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

5.2 Hver medlemseiendom har én stemme på ordinære og ekstraordinære årsmøter. Hjemmelshaver(e) til en medlemseiendom kan være representert ved fullmakt til et familiemedlem eller et annet medlem av foreningen.

5.3 Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

5.4 Tidspunkt og sted for årsmøtet kunngjøres minst 4 uker før møtedato.

5.5 Saker medlemmene ønsker satt på dagsorden for årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før møtedato.

5.6 Innkallelse til årsmøtet med dagsorden og sakspapirer skal være sendt til medlemmene med kopi til velstyret senest 14 dager før møtedato.

5.7 På ordinært årsmøte behandles:

- Styrets årsberetning for perioden siden forrige årsmøte.
- Revidert regnskap for siste kalenderår (annen regnskapsperiode kan velges).
- Budsjettforslag med kontingent.
- Valg av styreleder, styremedlemmer og styremedlem med ansvar for foreningens regnskap
- Innkomne forslag.

 5.8 Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer kan bare vedtas med minimum 2/3 flertall av de fremmøtte, inklusiv fullmakter.

 5.9 Referat fra årsmøtet sendes medlemmene og velstyret senest 14 dager etter møtet sammen med informasjon om vedtatt kontingentbeløp.

 

6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 6.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når de finner det nødvendig eller når minst fjerdeparten av medlemmene ber om det.

 6.2 Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 7 dagers frist og skal inneholde dagsorden.

 

7 KONTINGENT

 7.1 Den årlige kontingenten forfaller til betaling én måned etter årsmøtet.Disse vedtektene er godkjent av styret i Brønnøya Vel i juni 2015 og de er godkjent med kvalifisert flertall på foreningens årsmøte i juli 2015.

© Copyright 2018 Ferderbukta båtforening Org. nr: 896864432 - styret@ferderbukta.no