Havnereglement


§ 1

HVEM REGLEMENTET GJELDER F0R

Reglementet gjelder for medlemmer av Ferderbukta Båtforening, brukere av båtplass i havnen, deres husstandsmedlemmer og gjester. Endring av adresse, eventuelt e-postadresse og/eller telefonnummer skal meldes til foreningen.  Alle som ferdes i havneområdet plikter å vise hensyn og orden, og å følge anvisninger gitt ved oppslag eller av havneansvarlig.


§ 2

HAVNEANSVARLIG OG DENNES MYNDIGHET

Styret i foreningen utpeker en havneansvarlig, og fastsetter instruks for dennes rettigheter og plikter. Brukere av havnen som bryter reglementet, kan havneansvarlig rapportere til styret.


§ 3

DISPONERING AV BÅTPLASS

1. Plass ved brygge disponeres mellom 1. mai og 15. oktober. Hvor det ikke er til sjenanse eller skaper problemer for driften av havnen, kan havneansvarlig tillate bruk av plassen utover disse tider. Hvis en båt etter at varsel er gitt båteier, ikke er fjernet innen den frist som settes, kan styret fjerne båten for eiers regning og risiko.

2. Ved unnlatt betaling av leie for bryggeplass, kan bryggeplass ikke benyttes før betaling har funnet sted. 

3. Medlemmer gir styret beskjed om de skal benytte en båtplass for sesongen og hva slags båt de skal ha i bryggeanlegget senest 1. mars hvert år. Styret og administrasjonen fordeler bryggeplassene, for å oppnå en optimal og effektiv løsning for medlemmene og båtforeningen, innen 31. mars hvert år. 

4. Foreningen eier også en Tønsberg-brygge i Ferderbukta. Denne bryggen skal kun benyttes som felles landgangs- og badebrygge.


§ 4

TILSYN MED BÅTEN M.M.

1. Båt ved brygge skal være forsvarlig fortøyd, med 3-4 fortøyninger og fendere, slik at den ikke sjenerer andre. Alle fortøyninger skal være stramme og ha støtdempende strekkavlastere. Intet av båtens profil eller andre gjenstander (dregg, baugspyd e.l.) må stikke inn over bryggen. Båt med tilbehør må ikke stikke mer enn 1,0 meter utenfor båtplassens utriggere.  
Joller må ikke legges på bryggen. Båt og fendere skal ikke overskride båtplassens frie bredde. 

2. Båteier er ansvarlig for at båten ikke volder skader på brygger, andre båter m.v. og plikter å holde båten under tilsyn. 

3. Båt som er urettmessig fortøyd i havnen, kan flyttes, settes på land eller anbringes utenfor havneområdet for eierens regning og risiko. Er eierens navn kjent, skal vedkommende varsles og gis mulighet for straks å flytte båten. 

4. Bryggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Tauverk som ikke er i bruk skal fjernes fra båtplassen og alt tauverk fjernes ved sesongavslutning.


§ 5

ANSVARSFORSIKRING OG MERKING

Alle båter unntatt robåter/seiljoller skal være ansvarsforsikret. Havneansvarlig kan forlange å se dokumentasjon på at forsikring er tegnet.


§ 6

ANSVAR FOR SKADER

Foreningen er ansvarlig for skader på personer eller materiell som oppstår ved foreningens arbeid i havnen etter vanlige erstatningsregler. Båteiere plikter selv å sørge for tilstrekkelig forsikring av båt, motor og deler som befinner seg på Ferderbukta Båtforenings område. Ferderbukta Båtforening har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjeperson, ei heller skade påført ved naturbegivenheter, vind, nedbør, flom eller lignende. Utover dette påtar båtforeningen seg intet ansvar for skade på personer eller ting i forbindelse med bruk av båtplasser eller utstyret i havnen.


§ 7

KLAGER, TVISTER

Klager og tvister vedrørende forhold i havnen forelegges styret i foreningen. Styrets vedtak kan ankes til årsmøtet. Anken må være kommet inn til styret senest en måned før dagen for årsmøtet.


§ 8

KYSTVERKET

Alle som ferdes i båthavnen plikter å respektere reglement og regler fastsatt av Kystverket.


§ 9

ENDRINGER I HAVNEREGLEMENTET

Årsmøte i Ferderbukta Båtforening kan med 2/3 flertall endre dette reglementet.

© Copyright 2018 Ferderbukta båtforening Org. nr: 896864432 - styret@ferderbukta.no